Redactieprotocol

Het redactieprotocol bevat regels voor de journalistieke inhoud van Fryslân1.

De journalistieke focus richt zich op Fryslân en de Friezen. De redactie heeft een scherp oog voor de belangen in Fryslân, kijkt naar recht en onrecht en voert een duidelijke journalistieke lijn op belangrijke hoofdthema’s in Fryslân. 

Voor de journalisten geldt dat ze binnen de redactieformule:

 • in het bijzonder aandacht geven en ruimte bieden aan nieuws en ontwikkelingen in Fryslân, zich verbonden voelen met de Friese samenleving en de Friese taal en cultuur respecteren en stimuleren.
 • een open podium bieden voor uiteenlopende opvattingen en ongebonden zijn aan politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke groeperingen of commerciële partijen.
 • publicaties redigeren met eerbied voor het individu en de beginselen van redelijkheid en openheid.
 • streven naar een brede en diepgaande berichtgeving die analyserend wordt begeleid.
 • handelen volgens de kernwaarden verantwoord, integer en onafhankelijk.

Huisregels

Voor alle bijdragen gelden de volgende regels:

 • Ongepaste of kwetsende taal, racisme en vooroordelen zijn niet toegestaan. Bedenk dat iedereen kan lezen wat is gepubliceerd, nu en in de verre toekomst. Ongepaste bijdragen en reacties worden door de redactie verwijderd.
 • Respecteer meningen en opvattingen.
 • Blijf bij het onderwerp. In een levendige discussie wil men nog wel eens van het onderwerp afwijken. Probeer zoveel mogelijk bij de kern te blijven. Het is altijd mogelijk een nieuw onderwerp te belichten.
 • Wees constructief. Zorg dat een bijdrage waardevol is voor anderen en daadwerkelijk iets toevoegt aan de website. Een scherpe opmerking is prima, een “daar ben ik het niet mee eens” zonder toelichting of argumentatie niet.
 • Geen bijdragen en reacties, inclusief afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, die een inbreuk vormen op rechten of de privacy van mensen.

De redactie beoordeelt alle bijdragen en reacties op kwaliteit en relevantie. Zij behoudt zich te allen tijde het recht voor om bijdragen of reacties te verwijderen of te verplaatsen zonder hiervan melding te maken. 

Algemeen

 • Gebruikers van de website met een persoonlijk profiel kunnen aan de website bijdragen door een verhaal te plaatsen of een afbeelding, video- of geluidsfragment toe te voegen.
 • Andere gebruikers van de website, ook mensen die geen persoonlijk profiel hebben, kunnen op bijdragen reageren door middel van het invullen van een reactieveld.
 • Bijdragen kunnen worden geïndexeerd en van sleutelwoorden voorzien, waardoor verbanden kunnen worden gelegd met andere bijdragen en onderdelen van de website.
 • Alle bijdragen en reacties zijn openbaar en zichtbaar voor alle gebruikers en bezoekers van de website. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen bijdrage of reactie. Intellectuele eigendom
 • Diegene die een bijdrage of reactie levert staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze bijdrage of reactie en de gehele inhoud daarvan openbaar te maken en dat hij daarmee (derhalve) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Hij is in alle gevallen verplicht om altijd een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen bij de bijdragen en reacties die hij levert.
 • In het geval Fryslân1 door een derde wordt aangesproken vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door een bijdrage of reactie die is geleverd of door ander gebruik van de (inhoud van de) website, dan zal de leverancier Fryslân1 vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten die daarvan het gevolg zijn. Natuurlijk doet deze haar uiterste best om deze schade en kosten te beperken.
 • Behoudens intellectuele eigendomsrechten van derden wordt hij die een bijdrage of reactie levert, geacht de intellectuele eigendomsrechten te hebben op deze bijdrage en de gehele inhoud daarvan.
 • Fryslân1 wenst een open bron van informatie te zijn. Informatie op de website moet gedeeld kunnen worden en gebruikt kunnen worden, onder andere via Facebook en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden bijdragen en reacties bovendien geregistreerd door websites als Google.
 • Fryslan1 heeft de eigen verhalen en afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten op de website, en die van partners, in beginsel onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-NC-SA 3.0) opgenomen, tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven. Dit betekent dat men deze kan kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen, mits niet voor commerciële doeleinden, mits de bron wordt genoemd en dezelfde licentie aan het werk wordt meegegeven. Merken, handelsnamen en logo’s van Fryslân1 en de partners worden in geen geval in licentie gegeven.
 • Een leverancier van een bijdrage of reactie wordt ook geacht deze te leveren onder deze Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-NC-SA 3.0). Dit betekent dat anderen (delen van) de bijdrage altijd kunnen kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen, mits dat niet voor commerciële doeleinden is, zij de bron noemen en zij dezelfde licentie aan hun werk meegeven. Een andere, meer restrictieve licentie is niet mogelijk. 

Bevoegdheden

 • De redactie heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen of reacties van gebruikers van de website aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.
 • In het geval blijkt dat bijdragen of reacties van gebruikers van de website inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal de redactie deze met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen.
 • Wie uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten meent aanspraak te hebben op de inhoud van bijdragen of reacties, kan zich tot de redactie wenden met een duidelijke verwijzing naar de betreffende bijdrage of reactie met specifieke URL.
 • Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen of reacties leveren die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, kan tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen of reacties ontzegd worden.
 • De redactie heeft ten slotte het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een bijdrage of reactie die naar het oordeel van de redactie van algemeen belang is, een speciale status te geven. Dit kan betekenen dat de redactie de bijdrage of reactie aanvult, verbetert of verrijkt.

Niet toegestaan gebruik van de website

Het is niet toegestaan de website te gebruiken om, al dan niet uit profielen, persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie te verzamelen. Het is niet toegestaan om, al dan niet via geautomatiseerde processen, de website te gebruiken om gebruikers en bezoekers van de website ongevraagd of zonder medeweten van Fryslân1 te benaderen met commerciële, ideële of welk ander type berichten dan ook. Het is niet toegestaan de website te gebruiken om commerciële of ideële boodschappen te verspreiden. Dit is vanzelfsprekend ook niet toegestaan als dat geschiedt door bijdragen of reacties te plaatsen of bestaande bijdragen aan te passen of te verwijderen.

Verwijderen profiel en bijdragen

Een gebruiker kan het profiel op de website laten verwijderen. Daartoe moet een verzoek worden gericht aan de redactie. De redactie kan besluiten om (een deel van) bijdragen ondanks een verzoek daartoe niet te verwijderen, indien deze bijdragen naar het oordeel van de redactie van algemeen belang zijn. De redactie neemt in een dergelijk geval het beheer en de verantwoordelijkheid over deze bijdragen over, met op verzoek wijziging van naams- en bronvermelding.

Wijzigingen

Fryslân1 behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en downloaden op de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

Voorwaarden externe websites

De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen worden beheerd. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere voorwaarden voor gebruik van toepassing zijn. Fryslân1 is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen probeert Fryslân1 te allen tijde door middel van praten en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen uit de wereld te helpen. Als hier bemiddeling bij behulpzaam kan zijn, zal naar bemiddeling worden gezocht. Alleen wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zal de rechter zich over een geschil voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden uitlaten. Dit is de rechtbank te Leeuwarden.