Op weg naar Friese universiteit van wereldklasse

Een open en inclusieve regionale faculteit moet de basis vormen van een concurrerend academisch klimaat in Friesland. De ‘Academie van Vriesland’ revisited.

Door Wio Joustra

Prof.dr. Jouke de Vries, de man die leiding geeft aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen is niet gespeend van ambitie. Leeuwarden als het nieuwe Atheen, twee eeuwen na de sluiting van ‘Franeker’?

Het academisch systeem in Fryslân moet ‘open en inclusief’ zijn om een klimaat te scheppen waarin in de toekomst een regionale faculteit van wereldklasse kan ontstaan, zegt decaan Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. 

Platform met netwerkfunctie

De elfde faculteit (van de RUG), zoals de Campus Fryslân ook wel wordt genoemd, is weliswaar een kleine faculteit maar volgens De Vries ook een platform met een netwerkfunctie. ,,We moeten in het noorden van het land samenwerken om hier de Universiteit van het Noorden of de Universiteit van Zuid-Scandinavië te ontwikkelen. Samenwerking is essentieel als we deel willen uitmaken van de concurrentiestrijd tussen de beste universiteiten in de wereld”, aldus De Vries.

Op woensdag 16 september hield hij op het stadhuis van Leeuwarden de Gemma Frisius lezing waarmee het academisch jaar 2015 – 2016 officieel is geopend. Ook in zijn rede, die hij uitsprak in het Engels, de academische lingua franca, stak de geboren Dearsumer zijn ambities ten overstaan van de noordelijke academische gemeenschap niet onder stoelen of banken.

De Vries noemt het aanhalen van de banden met de RUG, de stad Leeuwarden, de provincies Friesland en Drenthe en de universiteiten van Twente en Wageningen als de volgende logische stap in het ontwikkelingsproces van een academisch Fryslân. ,,Deze Universiteit van het Noordoosten zal kunnen concurreren met het samenwerkingsverband in Zuid-Holland tussen Leiden, Delft en Erasmus in Rotterdam en met de hoofdstad, waar de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gaan fuseren.”

Hotspots van Friesland

De elfde faculteit wordt interdisciplinair en de activiteiten zullen theoretisch worden geïnspireerd door PPPE-formule – politiek, filosofie, psychologie en economie – en in economische en culturele zin op de ‘hotspots’ van Friesland: Water, Energie, Meertaligheid, Toerisme, Leefbaarheid, Gaming en High Tech Systems Materials, Biowetenschappen en Recht, bestuur en veiligheid. Daarin zullen de Friese kennisinstituten Wetsus, Dairy campus, de hogescholen Van Hall Larenstein, NHL en Stenden, de Fryske Akademy, de Waddenacademie, Tresoar en het MCL een belangrijke rol vervullen. Deze instituten vormen gezamenlijk de leefomgeving van de Campus Fryslân. Van de Graduate School zijn in deze instituten al 35 promovendi met onderzoek bezig.

De tweede tak van de CF is het Master College. Drie programma’s zijn al bezig: Watertechnologie (met Wetsus, RUG, Wageningen en Twente), Meem over transitie in de energiesector van fossiel naar duurzaam (met Twente) en meertaligheid (met de RUG), waarin de Friese taal wordt bestudeerd in relatie tot andere minderheidstalen. Volgens De Vries wil de RUG nog zeven andere academische masterprogramma’s ontwikkelen, samen met onder meer de drie Leeuwarder hogescholen. Uiteindelijk zal het Master College 400 studenten tellen.

De derde tak, het University College, moet nog opgericht worden. In de komende drie jaar zullen jaarlijks tweehonderd studenten – freshmen – hier hun intrede doen, maar de ambitie is om uiteindelijk naar een totaal van zeshonderd bachelor-studenten te groeien. De Vries: ,,Dat is erg belangrijk voor de economie van de stad en voor het culturele klimaat van Leeuwarden en Friesland.”  

Onderwijs-piramide

Graduate School, Master College en Residential College zijn onderling verbonden. De Vries: ,,Als we deze faculteit realiseren is de onderwijs-piramide in Friesland compleet. Het zal dan mogelijk zijn in deze provincie om van basisschool naar universiteit te gaan. Dat zal het succes zijn van de zogenoemde doorgaande leerlijnen. We hopen natuurlijk dat Friese studenten het University College in Leeuwarden zullen kiezen. Maar we willen ook studenten uit de rest van Europa en uit de hele wereld aantrekken. Een University College is tenslotte een internationaal honours college.”

Laatst gewijzigd op 16-09-2015 om 17:45 uur
Meer Fryslân

Oorlogsverhalen van Hessel Bouma als waarschuwing

De oorlog blijft Hessel Bouma boeien. Hij was kind toen de oorlogsvliegtuigen over Fryslân trokken. Nu diept hij de verhalen op over wapendroppings in de Deelen om ze in boekvorm te publiceren. Als waarschuwing. "Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is." 

Door Marita de Jong
 
 

Windmolens in IJsselmeer, zandwinning en straks?

Koninklijke Smals NV wil uit de Ijsselmeerbodem per jaar twee miljoen ton zand winnen. Milieuorganisaties en omwonenden vinden dat onaanvaardbaar. Ze vrezen aantasting van de weidsheid van het meer, geluids- en lichtoverlast en schade aan de flora en fauna.

Door Karin de Mik

Rijkdom uit 65.000 ton kunststof afval

Een Fries heeft in een jaar 20 kilogram kunststof verpakkingen in de afvalbak. Bij het nieuwe sorteercentrum op Ecopark De Wierde bij Heerenveen halen ze het eruit. Al die petflessen, drinkbekertjes en folie vormen nieuwe grondstoffen.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 34 | Volgende