Foto: Omrop Fryslan

Friese taal houvast voor Omrop in plan Dekker

Omrop Fryslân is vanaf 2017 een regionale redactie die baas is over eigen programma's. En het Fries is geborgd in de nieuwe Mediawet. Dit is het anker voor Omrop Fryslân.

Door Bert de Jong

Nee, de vlag kan niet uit bij Omrop Fryslân. Want wel degelijk is er verlies van de autonome positie. Er is in 2017 één organisatie voor alle dertien regionale omroepen. Zo kan er €1,4 miljoen worden bezuinigd. Omrop Fryslân moet snijden, ook in banen.

Staatssecretaris Sander Dekker is duidelijk in zijn plannen voor de regionale omroepen. Hij wil doorpakken. Het moet efficiënter, het moet beter en er moet meer samenwerking komen tussen de regionale, de lokale en de landelijke publieke omroepen.

Bijzondere positie in wet

In de nieuwe opzet voor regionale omroepen heeft de provincie Fryslân echter een bijzondere positie gekregen. En dat is grote winst. ,,Ik bin bliid mei dizze wetlike basis’’, zegt Omrop-directeur Jan Koster. Klip en klaar zegt Dekker dat hij het Friestalig media-aanbod en een eigen aanbodkanaal zal borgen in de Mediawet.

,,Der is no folle mear omtinken fanút Den Haach foar it Frysk as earder wol west hat’’, concludeert gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij heeft zich in de afgelopen maanden samen met anderen sterk gemaakt voor de bijzondere positie van het Fries en daaraan gekoppeld Omrop Fryslân.

De praktische instelling van Dekker heeft volgens Poepjes de doorslag gegeven. ,,Wat wichtich is dat der no in juridyske ferankering is fan it Frysk as de twadde rykstaal en tagelyk dat der gjin misbegryp is dat der ek in ryksplicht is foar it jild. Us basishâlding is dat wy as provinsje net betelje foar wat in rykstaak is.’’

Dûnsflier op

Dekker kondigt aan om in goed overleg met de provincie Fryslân het Friestalige media-aanbod te willen borgen. Poepjes is daar blij mee. ,,Dekker hat oanjûn mei my de dûnsflier op te wollen, ik wol hjirfoar graach mei him dûnsje.’’

Voor het Fries komt geen extra geld uit Den Haag. Dekker wijst erop dat er nu al extra middelen beschikbaar worden gesteld, onder andere voor de landelijke Friestalige programma’s die door Omrop Fryslân worden gemaakt. Maar zover is Poepjes nog niet.  ,,Ik sjoch it as in begjin.’’

Directeur Koster heeft de hoop gericht op Provinciale Staten. ,,Dy hawwe, ek yn it koalysjeakkoart, oanjûn de Omrop wichtich te finen. Dan soenen je sizze: boter bij de vis.’’

Bezuiniging van €17 miljoen

Zo is geld wel degelijk nog een kwestie. Zeker nu Dekker heeft aangegeven dat de bezuinigingsdoelstelling van €17 miljoen per 2017 gewoon overeind blijft. Hij geeft de koepel van regionale omroepen (ROOS) een pluim nu deze heeft aangegeven dat deze bezuiniging kan worden uitgevoerd zonder dat dit de inhoud en programmering raakt. Kassa.

Voor Omrop Fryslân betekent dit een verlies van veertien voltijdsbanen. Nu heeft de Omrop 117 fte in de boeken staan.  Er wordt daarnaast een beroep gedaan op ruim 140 freelancers. ,,Mar ja, ek as de besunigings yn it technysk bedriuw komme, dan hat soks konsekwinsjes’’, waarschuwt Henk te Biesebeek.

De woordvoerder van de medewerkers die al enige maanden ijveren voor de positie van Omrop Fryslân, onder andere met de publieksactie ‘Us taal, us omrop’, kondigt aan door te gaan. ,,Der is no borging yn de Mediawet, dat is in stik bûter yn de brij. Mar wy binne der noch net.’’ Zaterdag 19 september is er een actiedag bij Omrop Fryslân om het belang te onderstrepen. Op 23 september komen Provinciale Staten bijeen en is de Omrop agendapunt.

Geen extra bestuurslaag

,,It bliuwt jammer dat der minsken út moatte’’, zegt directeur Jan Koster. ,,Mar goed is dat de steatssiktaris foar it grutste part it plan fan ROOS, de trettjin regionale omroppen, folge hat.’’ Op een belangrijk punt is Dekker echter afgeweken. Hij wil één aanspreekpunt en een ingekrompen toezichtsorgaan voor de regionale omroepen. De ook door de Raad voor Cultuur verafschuwde extra bestuurslaag is gesloopt. Dit voorstel van ROOS was teveel van het goede.

Wel blijft de bedachte clustercultuur  in stand. Althans, Dekker vindt het prima als dit door de regionale omroepen zo wordt uitgevoerd. Het betekent dat de drie noordelijke regionale omroepen samenwerken als het om het werk achter de schermen gaat. Dekker stelt overigens dat techniek, innovatie, personeel en organisatie centraal worden georganiseerd en de verantwoordelijkheid is voor het bestuur van de nieuwe koepel RPO.

Regionaal nieuws

Regionale nieuwsvoorziening is van groot belang voor de samenleving, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Het gaat hem om het kritisch volgen van de lokale en regionale democratie. Maar voor alles, moet de regionale publieke omroep onderscheidend zijn ten opzichte van private partijen.

Dekker is terughoudend als het gaat om de vorming van een regionaal mediacentrum. Het moet uit de regio zelf komen. De provincie Fryslân heeft drie ton uitgetrokken voor een nu lopend onderzoek. Het gaat om samenwerking tussen Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad en lokale omroepen en zo mogelijk andere partijen. ,,It is in dreech ferhaal’’, erkent Koster.

Koster ziet een mediacentrum als een goede optie om journalistieke kracht in de provincie overeind te houden. ,,It is in saak fan lange adem.’’ Daarbij komt dat de mediapartijen eigen sores met reorganisaties hebben waar hun aandacht naar uitgaat.  ,,In elts hat it drok mei himsels.’’

Laatst gewijzigd op 07-09-2015 om 21:50 uur
Meer Fryslân

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 
 

Tradities gaan en tradities komen

Het is al weer heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een kat knuppelden of speels een paling uit elkaar trokken. Ook tradities kennen zonodig een uiterste houdbaarheidsdatum. Het argument dat iets 'nu eenmaal' een traditie is, hoeft dus niet te betekenen dat het altijd zo blijft.

Door André Keikes

De broers Pathé komen naar de stad van Slieker

Het is niet de eerste en het wordt ook niet de grootste Pathé-bioscoop van Nederland, maar als (vermoedelijk in 2019) Pathé Leeuwarden open gaat, krijgt Friesland er een cultureel centrum bij. Dat hadden de Franse gebroeders Pathé eind negentiende eeuw vast niet voorzien, zo pal naast De Harmonie nog wel.

Door André Keikes
 
 
Pagina 1 van 30 | Volgende