Foto: Omrop Fryslan

Friese taal houvast voor Omrop in plan Dekker

Omrop Fryslân is vanaf 2017 een regionale redactie die baas is over eigen programma's. En het Fries is geborgd in de nieuwe Mediawet. Dit is het anker voor Omrop Fryslân.

Door Bert de Jong

Nee, de vlag kan niet uit bij Omrop Fryslân. Want wel degelijk is er verlies van de autonome positie. Er is in 2017 één organisatie voor alle dertien regionale omroepen. Zo kan er €1,4 miljoen worden bezuinigd. Omrop Fryslân moet snijden, ook in banen.

Staatssecretaris Sander Dekker is duidelijk in zijn plannen voor de regionale omroepen. Hij wil doorpakken. Het moet efficiënter, het moet beter en er moet meer samenwerking komen tussen de regionale, de lokale en de landelijke publieke omroepen.

Bijzondere positie in wet

In de nieuwe opzet voor regionale omroepen heeft de provincie Fryslân echter een bijzondere positie gekregen. En dat is grote winst. ,,Ik bin bliid mei dizze wetlike basis’’, zegt Omrop-directeur Jan Koster. Klip en klaar zegt Dekker dat hij het Friestalig media-aanbod en een eigen aanbodkanaal zal borgen in de Mediawet.

,,Der is no folle mear omtinken fanút Den Haach foar it Frysk as earder wol west hat’’, concludeert gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij heeft zich in de afgelopen maanden samen met anderen sterk gemaakt voor de bijzondere positie van het Fries en daaraan gekoppeld Omrop Fryslân.

De praktische instelling van Dekker heeft volgens Poepjes de doorslag gegeven. ,,Wat wichtich is dat der no in juridyske ferankering is fan it Frysk as de twadde rykstaal en tagelyk dat der gjin misbegryp is dat der ek in ryksplicht is foar it jild. Us basishâlding is dat wy as provinsje net betelje foar wat in rykstaak is.’’

Dûnsflier op

Dekker kondigt aan om in goed overleg met de provincie Fryslân het Friestalige media-aanbod te willen borgen. Poepjes is daar blij mee. ,,Dekker hat oanjûn mei my de dûnsflier op te wollen, ik wol hjirfoar graach mei him dûnsje.’’

Voor het Fries komt geen extra geld uit Den Haag. Dekker wijst erop dat er nu al extra middelen beschikbaar worden gesteld, onder andere voor de landelijke Friestalige programma’s die door Omrop Fryslân worden gemaakt. Maar zover is Poepjes nog niet.  ,,Ik sjoch it as in begjin.’’

Directeur Koster heeft de hoop gericht op Provinciale Staten. ,,Dy hawwe, ek yn it koalysjeakkoart, oanjûn de Omrop wichtich te finen. Dan soenen je sizze: boter bij de vis.’’

Bezuiniging van €17 miljoen

Zo is geld wel degelijk nog een kwestie. Zeker nu Dekker heeft aangegeven dat de bezuinigingsdoelstelling van €17 miljoen per 2017 gewoon overeind blijft. Hij geeft de koepel van regionale omroepen (ROOS) een pluim nu deze heeft aangegeven dat deze bezuiniging kan worden uitgevoerd zonder dat dit de inhoud en programmering raakt. Kassa.

Voor Omrop Fryslân betekent dit een verlies van veertien voltijdsbanen. Nu heeft de Omrop 117 fte in de boeken staan.  Er wordt daarnaast een beroep gedaan op ruim 140 freelancers. ,,Mar ja, ek as de besunigings yn it technysk bedriuw komme, dan hat soks konsekwinsjes’’, waarschuwt Henk te Biesebeek.

De woordvoerder van de medewerkers die al enige maanden ijveren voor de positie van Omrop Fryslân, onder andere met de publieksactie ‘Us taal, us omrop’, kondigt aan door te gaan. ,,Der is no borging yn de Mediawet, dat is in stik bûter yn de brij. Mar wy binne der noch net.’’ Zaterdag 19 september is er een actiedag bij Omrop Fryslân om het belang te onderstrepen. Op 23 september komen Provinciale Staten bijeen en is de Omrop agendapunt.

Geen extra bestuurslaag

,,It bliuwt jammer dat der minsken út moatte’’, zegt directeur Jan Koster. ,,Mar goed is dat de steatssiktaris foar it grutste part it plan fan ROOS, de trettjin regionale omroppen, folge hat.’’ Op een belangrijk punt is Dekker echter afgeweken. Hij wil één aanspreekpunt en een ingekrompen toezichtsorgaan voor de regionale omroepen. De ook door de Raad voor Cultuur verafschuwde extra bestuurslaag is gesloopt. Dit voorstel van ROOS was teveel van het goede.

Wel blijft de bedachte clustercultuur  in stand. Althans, Dekker vindt het prima als dit door de regionale omroepen zo wordt uitgevoerd. Het betekent dat de drie noordelijke regionale omroepen samenwerken als het om het werk achter de schermen gaat. Dekker stelt overigens dat techniek, innovatie, personeel en organisatie centraal worden georganiseerd en de verantwoordelijkheid is voor het bestuur van de nieuwe koepel RPO.

Regionaal nieuws

Regionale nieuwsvoorziening is van groot belang voor de samenleving, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Het gaat hem om het kritisch volgen van de lokale en regionale democratie. Maar voor alles, moet de regionale publieke omroep onderscheidend zijn ten opzichte van private partijen.

Dekker is terughoudend als het gaat om de vorming van een regionaal mediacentrum. Het moet uit de regio zelf komen. De provincie Fryslân heeft drie ton uitgetrokken voor een nu lopend onderzoek. Het gaat om samenwerking tussen Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad en lokale omroepen en zo mogelijk andere partijen. ,,It is in dreech ferhaal’’, erkent Koster.

Koster ziet een mediacentrum als een goede optie om journalistieke kracht in de provincie overeind te houden. ,,It is in saak fan lange adem.’’ Daarbij komt dat de mediapartijen eigen sores met reorganisaties hebben waar hun aandacht naar uitgaat.  ,,In elts hat it drok mei himsels.’’

Laatst gewijzigd op 07-09-2015 om 21:50 uur
Meer Fryslân

Mannen stofzuigen... de hele stad

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen.... de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes
 

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik

Wilt u vrachtwagen bij de koffie?

Als belangen botsen kan de overheid het niet snel goed doen. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad is zo'n thema. Als bezoeker of terrasgast erger je je aan vrachtwagens voor je neus. Maar wanneer moeten winkels en horeca dan bevoorraad worden?

Door André Keikes
 

Publiek PC omarmt tactische kaatsers

Er was een blokjesincident, en er was een slag van de dag. Belangrijker is evenwel dat op de PC het kaatspubliek zich begint te roeren ten gunste van inzicht en tactiek en ten nadele van bruut geweld. Markeert de PC van 2017 een ommekeer of is dat slechts een illusie?

Door Wio Joustra
 
 
Pagina 1 van 28 | Volgende