Koeien in dienst van weidevogels

In het voorjaar zijn bij melkveehouder Harm van der Bij de weidevogels baas. De boer en de koeien moeten zich schikken. Dit heet agrarisch natuurbeheer.

Door Bert de Jong

Aan weilanden geen gebrek in Friesland. Aan miljoenen euro’s voor agrarisch natuurbeheer ook niet. Aan weidevogels wel een gebrek. Het antwoord: boeren die zich verenigen om de natuur te helpen.

Melkveehouder Harm van der Bij is resoluut: ,,Hjir binne de kij yn tsjinst fan de greidefûgels.’’ De weidevogels krijgen volop kansen op de zestig hectare bij zijn moderne boerenbedrijf in Poppenhuizen onder Aldeboarn.

Het water staat tot in de greppels. Op plaatsen is het plasdras. Het maaien doet Van der Bij op een groot deel van zijn landerijen pas op 1 juni. Of zo mogelijk zelfs 15 juni, zoals dit jaar mogelijk bleek.

Nieuwe aanpak

De provincie Fryslân is ,,Nederlânsk kampioen agrarysk natoerbehear'', jubelt gedeputeerde Johannes Kramer. Hij is opgetogen dat er in Fryslân zeven agrarische collectieven aan de slag gaan. Boeren slaan zo de handen ineen voor een nieuwe aanpak voor natuurbeheer in agrarische gebieden.

Per jaar is er een budget van €14 miljoen beschikbaar. Zes jaar lang mogen de zeven collectieven proberen om langs een andere weg de natuur een handje te helpen. Zodat zichtbaar is dat de weidevogelpopulatie is gegroeid. ,,Ik hoop sa dat wy der yn slagje om de opgeande lijn wer te pakken te krijen’’, zegt Thom Miedema uit Blessum, de voorzitter van alle Friese collectieven.

Strooien van geld

Een andere aanpak is gewenst. Tot op heden hebben veel stimulansen voor agrarisch natuurbeheer niet het gewenste effect. De kritiek richt zich ook op het strooien van geld in de richting van boeren, zonder dat er een grutto extra kan worden geteld. Bovendien is de inzet veel te versnipperd. In grotere gebieden met meer boeren kan er meer resultaat zijn.

Vanaf 1 januari 2016 treedt het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in werking. Het zijn de collectieven (een samenwerkingsverband van boeren) die het agrarisch natuurbeheer organiseren en uitvoeren. Zij krijgen de vrijheid en de ruimte om daarvoor plannen te maken. Maar na zes jaar moeten er wel resultaten zijn.

Het heeft heel wat moeite gekost om boeren te verenigen, erkent Miedema. ,,In paad mei hobbels’’, licht hij toe. Maar hij is trots, nu Friesland een voortrekkersrol vervult. Maar liefst een kwart van heel het landelijke budget vloeit naar de zeven Friese collectieven.

,,In kroade fol kikkerts’’, zegt gedeputeerde Kramer. Hij uit zijn bewondering dat het toch is gelukt om zoveel boeren op een lijn te krijgen. Maar het is niet vrijblijvend: ,,Wy sille no ek bewize moatte dat wy each foar de natoer hawwe.’’

Stippenkaart vol nesten

Met enige trots haalt boer Harm van der Bij de stippenkaart tevoorschijn. Deze toont waar in het voorjaar van 2015 de nesten van weidevogels op zijn land waren te vinden. Hij telt ze, maar liefst 24 legsels van de grutto. Hij heeft jaren meegemaakt dat het er maar zeven waren. En maar liefst 26 nesten van de kievit en 6 van de tureluur.

Het was genieten in de weilanden rond zijn boerderij. De bloemen konden bloeien en de kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters waren goed voor een dagelijks concert. Maar op 15 juni was het stil. ,,Oorverdovend stil’’, memoreert Van der Bij.

Verwarring voor de boer. Zeker, een deel van de vogels was al aan het verzamelen. Maar Van der Bij zag ook de gevolgen van het werk van predatoren. Hij noemt de buizerd, hij telde vijf broedparen. ,,Do sjochst se no rûnom sitten op de hikkepeal, wylst dy in heale ieu ferlyn hjir hiel seldsume fûgels wienen. At dy in pyk sjoen hawwe, dan pakke se dy. Dêr helpt it lawaai fan ljippen en skriezen net tsjin.’’

Weiden is een kunst

Dan moet Van der Bij toch even zijn hart luchten. Zijn melkvee graast volop in de weilanden. Een deel blijft liever in de stal, vlakbij de voerautomaat en de melkrobot. ,,Weidzje fan kij is in keunst’’, zegt Van der Bij. Het landbouwonderwijs leert jonge boeren te weinig over het weiden, is zijn klacht aan gedeputeerde Kramer.

Het onderwijs richt zich zo op rendement in de melkveehouderij. Maar er is meer dan dat, vindt Van der Bij. Juist nu er vanuit de samenleving en ook vanuit de zuivelsector zelf meer druk komt om de koeien meer te laten weiden, zou het onderwijs daar op in moeten spelen. Eigenlijk begint daar agrarisch natuurbeheer, wil hij maar zeggen.

 
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1