Minder grutto’s, maar toch niet extra geld voor weidevogels

Voor de grutto is er weinig goed nieuws. De 'kening fan de greide' blijkt niet in staat overeind te blijven. Zelfs de inspanningen in de Friese weilanden leiden niet tot een hoger aantal broedparen van onze Nationale Vogel.

Door Bert de Jong

De oorspronkelijke Friese ambitie was om in 2020 weer tienduizend broedparen van de grutto te hebben in de Friese weilanden. Er zijn er maar vierduizend en dat aantal daalt ieder jaar verder. De populatie grutto’s blijft maar krimpen, ook in Fryslân, daar waar de grutto het liefst broedt.

Om de populatie van nu 34.000 gruttopaartjes in het hele land stabiel te houden, zijn er jaarlijks 18.000 kuikens nodig die groot worden. Het zijn er maar 12.000. Deze uitkomsten zijn voor Vogelbescherming opnieuw een signaal dat er belangrijke stappen nodig zijn met weidevogelbeheer.

,,Fryslan is een echte greidefûgelprovinsje’’, zegt gedeputeerde Johannes Kramer (FNP). Hij kijkt in zijn woonplaats Sibrandabuorren uit over de weilanden, maar ziet er geen grutto’s meer. ,,Yn it ferline tilde it der fan op.’’ Voor Kramer zijn de exacte aantallen van de Friese ambities nog niet eens het belangrijkst. ,,It giet my om de opgeande lijn.’’ Hij wil de neerwaartse trend eindelijk ombuigen. Het beleid tot 2020 zal daar op gericht zijn.

Geen extra geld

Extra miljoenen voor agrarisch natuurbeheer zijn volgens Kramer niet het medicijn. Veel belangrijker is volgens hem de omslag ,,yn de wize fan buorkjen’’. Volgens hem zit de winst niet in extra geld, maar in een betere samenwerking met boeren om in de bestaande weidevogelkerngebieden de vooruitgang uit te bouwen.

,,It belied wurket mei in motivearre boer en mei in goed predaasjebehear’’, is de stelling van gedeputeerde Kramer. Hij is geschrokken van tellingen uit 2017 in sommige weidevogelkerngebieden. Dan blijkt volgens hem de vos in 60 procent van de gevallen de boosdoener. De steenmarter is ook een schadelijke rover met 33 procent.

Kening fan de Greide

De provincie Fryslân heeft zich verbonden aan de weidevogelproblematiek. Met het burgerinitiatief Kening fan de Greide wordt het op de kaart gezet, maar ook in beleid met weidevogelkerngebieden. In het gangbare boerenland lukt het niet de achteruitgang van de weidevogels te stoppen. Zelfs als heel het Friese land tot ideaal weidevogelland zou worden gemaakt, zal het nog moeilijk worden om de populatie weidevogels op vroegere niveaus terug te brengen.

Weidevogels horen bij het Friese platteland. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van de beleving van het Friese. In nauwe samenwerking met betrokken partijen voeren we beleid uit om de weidevogels in Fryslân te beschermen. De enthousiaste inzet van boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers voor bescherming en beheer is hierbij essentieel. Predatiebeheer is daarbij essentieel.

Vitale weidevogelpopulaties

Het doel van het Friese weidevogelbeleid is het realiseren van vitale weidevogelpopulaties. De grutto is daarbij de gidssoort. Een derde van de grutto’s in Nederland broedt in Fryslân. Maar de Friese weilanden zijn net zo belangrijk voor de kieviten, tureluurs, veldleeuweriken en scholeksters. Het probleem is dat het intensieve agrarisch gebruik de cultuurgrond tot een weinig aantrekkelijke biotoop voor de weidevogels maakt. Ze gedijen niet op de met raaigras gevulde weilanden die al vroeg worden gemaaid en waar diepontwatering weinig ruimte laat voor een natte plas.

Er zijn te weinig kruidenrijke graslanden meer over. Mede daardoor zijn er te weinig insecten in het land, het voedsel waar de weidevogels het van moeten hebben. De jonge kuikens hebben het heel moeilijk om groot te worden, ze vinden de wormen en rupsen niet. VVD-statenlid en melkveehouder Nynke Koopmans weet waar het aan schort: de mestinjectie die uit milieu-overwegingen aan de boeren is opgelegd. Volgens haar ,,ien fan de meast bizarre saken út de foarige ieu’’.

Meer onderzoek

Voor PvdA-statenlid Hetty Janssen is het hoog tijd voor een noodmaatregel, nu de aanvankelijke ambities niet gehaald worden. Zij pleit ook voor meer wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld hoe kuikens weten te overleven of naar de invloed van mestinjectie op het insectenleven. ,,Wij mogen ons niet neerleggen dat we de ambities niet weten te halen.’’ Meer weidevogelkerngebieden en kruidenrijke weides en akkerranden, zijn ook onderdeel in de pleidooien van PvdA en de Partij voor de Dieren.

Broedmachines kunnen een bijdrage zijn aan de verbetering van de weidevogelstand. Het is een tijdelijke maatregel, want zo zijn op de lange duur de weidevogels niet te redden, zegt gedeputeerde Kramer. In het voorjaar van 2017 zijn er al experimenten mee uitgevoerd, maar het mag eigenlijk niet volgens de wet. De Bond van Friese Vogelwachten wil er graag verder mee. De vergelijking met de zeehondencréches dringt zich op. Kramer: ,,It kin helpe, it moat in kâns ha.’’

Laatst gewijzigd op 29-11-2017 om 13:48 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1